Lektion 1 Begrüßung

 Kommentar
 
 • Heutige Lektion

 • play 1.   你好!
  Nǐ hǎo!
  Hallo.
 • play 2.   你叫什么名字?
  Nǐ jiào shénme míngzi?
  Wie heißt Du?
 • play 3.   这是我的名片。
  Zhè shì wǒ de míngpiàn.
  Das ist meine Visitenkarte.
 • play 4.   好久不见。
  Hǎojiǔ bújiàn.
  Lange nicht gesehen!